EMID.HU

amennyiben kérdésed van, írj nekünk info@emid.hu

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Adatkezelési szabályzat

Hatályos 2016 május 2.

 

https://www.emid.hu/aszf

 

Ezen szerződés keretében nem biztosít kizárólagos jogot a felhasználónak az Emid szoftver (Szoftvertermék, szoftver, Emid szoftver) használatára nézve. A Szoftvertermék használatával Ön nem válik a szolgáltatás tulajdonosává. Minden tulajdonosi jog a Szolgáltatót illetve beszállítóit illeti meg. A továbbiakban a szoftver kifejezés önmagában történő említése esetén – amennyiben a szövegösszefüggésből vagy a szóhasználatból értelemszerűen más nem következik – a Szolgáltatásokat is érteni kell, és viszont.

A Szoftvertermék fogalma a fenti meghatározáson túl magában foglalja a Emid által a Felhasználónak szállított eredeti Szoftvertermék bármilyen frissítését és kiegészítését.

Ha ön a jelen szerződés rendelkezéseit nem értette meg, vagy a jelen szerződés feltételeit nem fogadja el, és a Szolgltatóval a szoftvertermék vonatkozásában még nem kötött felhasználói szerződést, ne kezdeményezze a jelen szerződésben meghatározott szoftvertermék megrendelését, ellenkező esetben ugyanis – ráutaló magatartással – ön és Szolgáltató között a jelen szöveg szerinti tartalommal szerződés jön létre, amelynek rendelkezései önnel szemben jogi úton kikényszeríthetők.

A szerződő felek

Kornya Zoltán EV. Adószáma: 63726022-1-42 (a továbbiakban: “Szolgáltató”)
és
Ön illetve az Ön által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: “Felhasználó”)

 1. A Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Kornya Zoltán EV

A szolgáltató adószáma: 63726022-1-42

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-99869/2016.

A szolgáltató elérhetősége, a felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@emid.hu

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Kornya Zoltán EV (adószám: 63726022-1-42) (a továbbiakban:Szolgáltató) által szolgáltatott hírlevél küldő rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

 

 1. Fogalmak

Felhasználó: minden személy, aki a Szolgáltató hírlevél küldő szolgáltatását igénybe veszi, jelszóval és felhasználónévvek rendelkezik.

Címzett: a megadott e-mail cím alapján elektronikus levelet kapó személy.

Aldomain: melyen a szolgáltatás elérhetővé válik a Felhasználó számára.

Full leiratkozás, aldomain-enkénti teljes leiratkozás: a Felhasználó a szolgáltatás keretein belül nem tud e-mailt küldeni a címzettnek, teszt üzemmódot kivéve.

Al-felhasználó:, olyan felhasználó, amelyről akkor beszélünk, ha egy aldomain-en belül több felhasználó kerül felvitelre. A Felhasználó számára elérhető az összes al-felhasználó adata, levélcsoportja, címzettje, statisztikája, lényegében a szolgáltatás minden eleme. Az al-felhasználóra a Felhasználóra vonatkozó szabályok a mérvadóak. A Felhasználó felel az általa elvégzett al-felhasználóknál bekövetkezett módosításokért.

 

 1. A szerződés tárgya

A Szolgáltató olyan on-line elérhető hírlevél küldő szolgáltatást biztosít a Felhasználónak, amivel a díjszabásban rögzített áron és a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel elektronikus leveleket küldhet a címzetteknek.

A Szolgáltató folyamatos hozzáférést biztosít a Felhasználónak a hírlevél küldő szoftver online felületen törtnő használathoz, melynek keretében használhatja a program aktuális funkcióit. A szoftver a Felhasználó által igényelt aldomain oldalon lesz elérhető. Két azonos aldomain név nem igényelhető. A funkciók változtatásának a jogát fenntartjuk.

A funkciók:

 

 1. A szerződés létrejötte, a szolgáltatás aktiválása

Az emid.hu weblapon található információk a szolgáltatásról nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek, azokat ajánlattételi felhívásnak kell tekinteni.

Azzal, hogy a Felhasználó a https://emid.hu/megrendelo.php linken elérhető „Megrendelés” menüpontban kitölti a megrendelői adatlapot, az „Elolvastam az ÁSZF-et”, az „Elolvastam az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot”, a „Megértettem az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot és az ÁSZF-ben foglaltakat” gombokat kipipálja, valamint az adatokat elküldi a Szolgáltatónak, magára nézve elfogadja ezen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, és ajánlattételi szándékát kifejezi.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó ajánlattételekor a megadott adatait ellenőrizni, és amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok valódisága nem ellenőrizhető, a Szolgáltató megtagadhatja a regisztrálást és az ajánlat elfogadását.

A Szolgáltató minden esetben elektronikus értesítést küld a Felhasználó részére az ajánlat elfogadásáról, vagy esetleges visszautasításáról.

A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (továbbiakban: Elker. tv. 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás részleteiről előzetesen már tájékozódott, az EMID szoftver funkcióit, működési elvét megismerte és a Szoftver aktuális verziója számára megfelelő.

Az a Felhasználó válhat regisztrált felhasználóvá, aki az alábbi feltételeknek megfelel és sikeresen fejezi be a portálon a regisztrációs eljárást:

A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 

A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adat nem valós elemeket (is) tartalmaz, úgy jogosult a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy felmondás nélkül is az EMID online szolgáltatásának használatából kizárni, adatait véglegesen és visszavonhatatlanul törölni.

 

Amennyiben a feltételeket a Felhasználó nem fogadja el, úgy nem jogosult a szoftver használatára.

 

A szolgáltatás aktiválását az elektronikus számla kiegyenlítésétől számított 48 órán belül kell elvégeznie a Szolgáltatónak. Az elektronikus számla kiállítása kizárólag érvényes megrendelő megküldését követően lehetséges. Érvényes megrendelésnek az a megrendelés számít, melyet a Szolgáltató ellenőrzést követően írásban visszaigazolt.

Érvényes megrendelésnek számít az az eset is, amikor a Szolgáltató a Felhasználónak felhasználónevet és jelszót ad meg továbbá a Szolgáltató hírlevél küldő szolgáltatását igénybe veszi, azaz Felhasználóvá válik.

 

 1. Adatok védelme, kezelése

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata tartalmazza a megrendelő lapon.

 

 1. Tájékoztatási kötelezettség

A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül bejelenteni írásban a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felel.

Amennyiben változás következik be a cég nevében, akkor az aldomain-t nem áll módunkban módosítani. Ebben az esetben fel kell mondani a szolgáltatást, majd új szolgáltatásként kell megrendelni az új aldomain-t. Amennyiben az új aldomain foglalt, abban az esetben másik, még nem használatban lévő nevet kell választani. A régi aldomain névről visszavonhatatlanul lemond a felhasználó. Az adatokat ebben az esetben a Szolgáltató véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

A Felhasználó a felhasználói nevét nem tudja módosítani.

Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatni a Felhasználókat. A tájékoztatás a Szolgáltató weblapján, vagy a hírlevél küldő rendszer felületén, vagy Felhasználó által megadott e-mail címre küldött értesítés formájában történik.

 

 1. Felelősségvállalás, kárfelelősség

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából adódó, vagy azzal kapcsolatos semmiféle kárra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a váratlan technikai hibákból, a rendszert érő támadásból vagy egyéb, előre nem látható technikai okokból történő leállások miatt. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Felhasználó vagy a címzett jogszerűtlen magatartásából adódó károkért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget adatvesztésért, üzleti károkért, üzlet elmaradásáért, mely a rendszer esetleges nem, vagy nem megfelelő használhatóságának a következménye.

A szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz, így annak minősége függ 3. fél által biztosított szolgáltatásától is. A Szolgáltató 3. fél általi károkozásért felelősséget nem vállal.

A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy birtokolja a felvitt e-mail címeket, tulajdoni joggal rendelkezik felettük, így az adott fiókba felvitt, kezelt címekért minden esetben felelős. A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a címlistáját legális módon gyűjtötte, folyamatosan gyűjti vagy szerezte be. Felhasználó ismeri és betartja a kéretlen levelek kapcsán alkotott hatályos jogszabályokat. A szerződés elfogadásával kijelenti, hogy nem tervez kéretlen leveleket (SPAM) továbbítani a Szolgáltatóval, mivel a hatályos, Elker. tv. tiltja. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy SPAM-nek minősül az engedély-kérő levél is, hiszen úgyszintén kéretlenül lett elküldve. Amennyiben a gyűjtött címlista a hatályos törvények szerint illegális, és így adatvédelmi törvényt sért, úgy a Szolgáltató szerverein tilos az adott címlista tárolása és nyilvántartása! A SPAM-nek minősülő levelek magas biztonsági kockázatot jelentenek a szolgáltatások megfelelő színvonalon történő folyamatos biztosítására. A Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szervereiről nemcsak a SPAM-levelek küldése tilos, hanem minden tömegesen kiküldött kéretlen levél kiküldése is. Amennyiben a Felhasználó a fentiek szerinti, törvényt sértő SPAM-küldést vagy kéretlen levélkiküldést folytat, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni, vagy súlyosabb esetben a Szolgáltatást azonnali hatállyal felmondani, az adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törölni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kiküldött levelekben minden esetben a Szolgáltató feltünteti a leiratkozási és a full leiratkozási lehetőséget, melyet a Felhasználó nem módosíthat, nem kérheti az elektronikus levélből való kiszedését.

Nem minősülnek kéretlennek az önkéntes feliratkozás után küldött levelek, ameddig az olvasó vissza nem vonja a levelek küldésére vonatkozó engedélyét, melyet minden kiküldött levél alján megtehet a leiratkozás lehetőségével. A Címzett feladata, amennyiben több e-mail címmel is regisztrál, hogy mindegyik e-mail címmel leiratkozzon. A Címzett által megadott e-mail címek átirányításait a Szolgáltató nem tudja ellenőrizni, így egy e-mail cím egy Címzettet jelent. A tévesen megadott e-mail címekért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, különösen abban az esetben, amikor a feliratkozó / Felhasználó helytelen e-mail cím megadása miatt más, nem regisztrált Címzett e-mail címet ad meg, majd a küldött elektronikus levél így a helytelen e-mail címre elküldésre kerül.

A Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget kéretlen levél továbbításának következménye kapcsán, valamint minden kéretlen levél kézbesítéséből eredő kárért. A jogi/nem jogi következményeket Felhasználóra hárítja át. Ezen felül, amennyiben a Szolgáltató szervereinek üzembiztonsága az illegális elektronikus levél küldése miatt korlátozásra kerül, így például a törvényt sértő reklámlevél kiküldése miatt a Szolgáltató szervereinek IP-címe nemzetközi tiltólistára kerül, a Szolgáltató rendőrségi büntető feljelentést tehet a Btk. 300/C. § (1) pontjának megsértése miatt.  

Az elektronikus levél küldési tevékenysége során a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvényesítheti kártérítési igényét bármilyen, Szolgáltatót ért közvetett, vagy közvetlen kár esetén.

A Felhasználó díjfizetés határidejének elmulasztásakor tudomásul veszi, hogy adatait és felhasználói fiókját véglegesen törli a Szolgáltató, továbbá ebben az esetben semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet a Felhasználó. Díjfizetés határideje a számla lejártát (8 nap) követő 22. nap.

 

 1. Szerződő Felek jogai és kötelezettségeik

A Szolgáltató köteles a hírlevél küldő szolgáltatás nyújtására napi 24 órában, a hét minden napján. A rendelkezésre állás vállalt mértéke: 98% (negyedéves átlagban), kivéve a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli eseteket (pl. háború, tűzvész, földrengés, vis-maior stb.).

Szolgáltató karbantartási munkák, szoftver frissítés miatt jogosult a rendszer leállítására, továbbá köteles erről e-mail-ben a Felhasználót legalább 3 nappal a leállítás előtt értesíteni.

A hibás email címekre történő kiküldés esetén a szolgáltatónak jogában áll a visszapattanó leveleket belső feketelistára rakni, melyet megőriz, hogy az újbóli kiküldés ne történhessen meg. A hibás e-mail címeket kizárólag aldomain-enként tudja kezelni a Szolgáltató.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás ellenértékét tartalmazó számlákat azok megküldésétől számított 8 napon belül kiegyenlíteni.

A Felhasználó felel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásáért. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a kiküldött levelek tartalmát.

A Szolgáltatást csak a megrendelőben megnevezett Felhasználó használhatja. A Felhasználó minden, az ő felhasználói azonosítójával végzett tevékenységért úgy felel, mint ha azt ő maga kezdeményezte volna.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges számítógépet és internet hozzáférést a Felhasználó biztosítja. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez közvetítő szolgáltató nem alkalmazható a Felhasználó részéről. A szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó jogosult, átruházni, továbbadni nem lehetséges. Megszegés esetén újabb szolgáltatási díjat köteles fizetni, a Felhasználó.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatótól kapott felhasználói azonosítót (név, jelszó) titokban tartani. A hírlevél összeállítása a Felhasználó feladata és felelőssége. A Felhasználó köteles az alábbi adatait feltüntetni: A Felhasználó cégneve; székhelye; cégjegyzék-  (vagy egyéb regisztrációs-) száma; a törvényes képviselő neve; kapcsolattartási információ (legalább telefonszám és e-mailcím).

 

A Felhasználó köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót, az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A fentiek elmulasztása miatt bekövetkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.  A Felhasználó köteles az általa igénybevett szolgáltatás díjának számláit határidőre kiegyenlíteni. 

 

A Felhasználó köteles a megrendelt szolgáltatások megfelelő teljesítését a részéről elvárható gondossággal ellenőrizni, és hiba esetén a Szolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni.

 

Amennyiben a Szolgáltató által biztosított tárhelyre a Felhasználó üzletileg jelentős értéket képviselő tartalmat tölt fel, vagy ott ilyen tartalom keletkezik (pl. ügyfél-adatbázis, kérdőívre érkező válaszok), akkor a Felhasználó köteles a részéről elvárható gondossággal mentést vagy időszakos mentést készíteni, és azt a Szolgáltató rendszerein kívül, pl. saját magánál, vagy távoli helyen (pl. felhőben) tárolni. Erre azért van szükség, mert ugyan a Szolgáltató készít saját biztonsági mentéseket, ám ha bármilyen okból mind a közvetlen adatok, mind a mentések meghibásodnak, akkor a Felhasználó az adatok elvesztésével kapcsolatban nem léphet fel semmilyen kárigénnyel a Szolgáltatóval szemben.

Az emid.hu továbbá az összes aldomain.emid.hu honlapon történő böngészéssel a Felhasználó és a címzett is elfogadja az ÁFSZ-ben foglalt jogi feltételeket, továbbá elismeri és nem vitatja, hogy az emid.hu és annak összes aldomain tartalma a Szolgáltató szerzői és szellemi tulajdonát képzi, különösen:

a Szerzői jogi törvénynek (jelenleg az 1999. évi LXXVI. törvénynek) a számítógépes programalkotásokra vonatkozóan.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából, fájl feltöltésből eredő károkért. A Felhasználó számítástechnikai rendszerének biztonsági hiányosságaiból eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kár esetében a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a jogellenes aldomainnév megadásából eredő jogvitákban.

A Felhasználó nem jogosult az őt megillető jogokat másra átruházni, a Szoftver semmilyen példányát bérbe, kölcsön, lízingbe adni, ezen túlmenően tovább-használatra illetve továbbhasznosításra, üzleti vagy magáncélra.

A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, a Szolgáltató kapacitásának függvényében. A web-programozási, szakmai kérdéskörök, dizájn nem a Szolgáltató illetőségébe tartoznak. A díjmentes technikai támogatás elmaradása esetében a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Felhasználó felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a kiegészítő díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató a megrendeléskor állítja ki, melyet a Felhasználó a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles (elektronikus e-mail formájában) a Felhasználót a módosítást a Szolgáltató a weboldalán közzéteszi.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága - igazolhatóan - veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az Általános Szerződési Feltételeket, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást, továbbá indoklást nyújtani a Felhasználónak.

Felhasználónak tilos a tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagokat, programkódot elhelyezni, ami kárt okozhat.

A Szolgáltató jogosult - előzetes értesítés mellett - ellenőrizni a szerverein tárolt személyes adatok eredetét.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az al-domain használata során felmerülő közvetlen, vagy közvetett károkért, így az al-domain-igénylő saját kockázatára igényli az általa kiválasztott al-domain nevet.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli, a kiszolgáló környezetet érintő módosításokra, amennyiben azt a kiszolgáló környezetet alkotó programok biztonsági hibája vagy a rendszert érintő, arra veszélyes biztonsági incidens megköveteli.

A Szolgáltató az adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására a Felhasználó egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben:

A Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha a Felhasználó a korlátozás okát megszünteti, rendezi a korlátozáshoz kapcsolódó tartozást, és ezt a Szolgáltató felé igazolja.

Amennyiben a Felhasználónak 30 napnál régebben esedékes díjtartozása van, a Szolgáltató visszavonhatatlanul törölheti a Felhasználó adatait, melyről előzetesen (elektronikus levélben) 2 nappal korábban tájékoztatja a Felhasználót, azonban a kézbesítés ellenőrzését nem teszi meg a Szolgáltató.

A Szolgáltató az ASZF-et az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:

Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a módosítások nem eredményezhetik a szolgáltatási szerződés feltételeinek lényeges változását. Lényeges változásnak (módosításnak) minősül különösen a szolgáltatások igénybevételének feltételeire vagy minőségére vonatkozó változások.

A Szoftverhez fűződő minden jog – kifejezetten beleértve a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, publikálás jogát és egyéb lehetséges jogokat is- a Szolgáltató tulajdona. A Szolgáltató bármikor átruházhatja az őt megillető jogokat, illetve a jogok egy részét harmadik félnek, írásbeli megállapodással. A Szoftver a szerzői jog, így a Szerzői jogi törvény (jelenleg az 1999. évi LXXVI. törvény), és szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó magyar és Európai Uniós jogi törvények és egyezmények védelme alatt áll. A Szoftver (beleértve, de arra nem korlátozva a Szoftverbe beépített képeket, fényképeket, animációt, videó- és hangfelvételeket, zenét és szöveget) az összes írásos dokumentáció, a Szoftver összes másolatára vonatkozó összes jogcím és a Szoftverhez, mint szellemi alkotáshoz kapcsolódó személyi és vagyoni jogok a Szolgáltatót illetik ellenkező írásbeli megállapodás hiányában. Vita esetén vélelmezni kell a Szolgáltató kizárólagos jogát, aki ezúton úgy nyilatkozik, hogy nem áll akaratában itt nevezett jogait harmadik személyekre átruházni. Amennyiben a Szolgáltató ilyen jogátruházást tenne, arról a Felhasználót írásban értesíti. Ennek hiányában a jogátruházás nem vélelmezhető.

 

 1. Szerzői és tulajdonosi jogok

A szoftverre, az emid.hu-ra és minden elemére a Szerzői jogi törvény (jelenleg: 1999. évi LXXVI. törvény) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései is alkalmazandóak, a Honlap és minden eleme ezen törvények védelme alatt állnak, amelyeknek értelmében a Honlap a Szerző és jogtulajdonos kizárólagos tulajdonát képező szellemi alkotás.

Az EMID szoftver és az igénybevételére létrehozott weboldal tartalma, kivéve a Felhasználók által készített anyagokat (e-mail, feltöltött fájlok, elkészített kérdőívek), a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak, akár online, akár nyomtatott, vagy bármilyen egyéb módon történő, felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. 

 

 1. A szolgáltatás árai és fizetési feltételek

Az aktuális szolgáltatási árak a árak linken elérhető díjszabásban rögzítettek. Jelen ÁSZF elfogadása a díjszabás elfogadását is jelenti egyben.

Szolgáltató jogosult szolgáltatás díjszabását egyoldalúan megváltoztatni, melyről az előzetes tájékoztatás a Szolgáltató weblapján, vagy a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött értesítés formájában történik. Az esetleges díjszabás-változás a Felhasználót a már megrendelt szolgáltatás(ok) kapcsán további díj fizetésére nem kötelezheti.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított díjakat, jogosult a szerződés rendes felmondására. Amennyiben a Felhasználónak tartozása áll fenn Szolgáltató irányába, a felmondása a tartozása rendezését követő napon lép hatályba.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szoftver használatára feljogosító szolgáltatás díjfizetése előre, havi rendszerességgel történik a díjszabásban rögzített tételek alapján. A szolgáltatás jellege folyamatos, a díjszámítás alapja nem függ a kiküldött levelek és a kérdőívre érkező válaszok, továbbá egy aldomainen belül az al-felhasználók számától amennyiben több felhasználós szolgáltatást igényelt. Amennyiben a küldendő levélmennyiség rendszeresen meghaladja a megrendelésben megadott levél kiküldési mennyiséget, úgy a Szolgáltató jogosult felmondani a szerződést, melyről előzetesen írásban tájékoztatást ad.

A Szolgáltató havi rendszerességgel minden hónap 20. napjáig számlát állít ki és megküldi azt a Felhasználó által regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre a Felhasználó által az adott időszakban igénybevett szolgáltatás díjszabásban rögzített ellenértékéről.

Felhasználónak a számla alapján 8 napon belül a fizetési kötelezettségeit teljesítenie kell. Amennyiben a Felhasználó 8 napon belül nem kifogásolja a számlát, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni. Kifogásolás esetében a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a díjfizetés elmulasztása 20 napot meghaladja. Amennyiben a 30 napot meghaladja a díjfizetés elmulasztása, akkor a Szolgáltató a teljesítést nem elfogadottnak tekinti a Felhasználó részéről, így a kiállított számlát sztornózza, továbbá a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott módon jár el.

Amennyiben a Felhasználó a számla ÁFÁ-val növelt összegét a fizetési határidő lejártáig nem fizeti meg, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat összege, a fennálló tartozás ÁFÁ-val növelt összege után, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, a késedelem napjaira kiszámított összeg 360 napos évet alapul véve.

A szolgáltató jogosult az aktuális díjakat bármikor módosítani, a Felhasználó előzetes értesítése mellett. Az értesítést a Felhasználó által megadott (vagy később általa módosított) hivatalos e-mail címére kell küldeni, illetve a www.emid.hu/arak weblapon közzé kell tenni, mindezeket legkésőbb az új árlista érvénybe lépése előtt 30 nappal. A módosított árak nem érinthetik a Felhasználó által már kifizetett időszakot. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított díjakat, jogosult a szerződés felmondására a normál felmondási keretek között. A felmondás legkorábban az előfizetési díj lejártát követő napon kezdődik. 

Díj és a fizetés módja, a szolgáltatás teljesítésének a megkezdése. Az éles előfizetői időszak kezdete, azaz a szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettség kezdő napja az aktiválás napja.

Felhasználó a befizetést Forintban végzi Szolgáltató számlájára, aki fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Felhasználó nem fizette be az esedékes szolgáltatási díjat. A szolgáltatás díjai a fizetési késedelem miatti korlátozás alatti időszakra is fizetendőek.

Amennyiben Szolgáltató az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja és egyben a megfizetett díjat visszautalja a Felhasználó részére.

 

 1. Próbaváltozat

A regisztrációt követően igényelhető 20 napos ingyenes próbaváltozat, amelyet a Szolgáltató tesz elérhetővé a Felhasználó részére. A próbaváltozatban minden funkció elérhető, kivéve a kiküldés, amely korlátozva van óránkénti 5 címzett küldésére levelenként. A próbaidőszak attól a naptól indul, amikor a Felhasználó számára a Szolgáltató elektronikus úton elküldi a belépési adatokat, ezen próbaidőszak alatt a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a megrendeléstől. A Felhasználónak kell gondoskodnia a próbaváltozatban elkészített anyagok és adatok mentéséről, mivel a próbaidőszak végén automatikusan letiltásra kerül minden funkció, továbbá a felvitt adatok véglegesen és visszavonhatatlanul törlődnek. A Felhasználó nem tarthat igényt sem a szolgáltatásra, sem annak tartalmára, kártérítési igénnyel nem élhet.

A próbaidőszak alatt és azt követően a Felhasználó bármikor leadhatja megrendelését. A megrendelést követően a Szolgáltató elküldi a Felhasználó számára a számlát, majd a díj beérkezését követően elküldi e-mailben a belépési adatokat.

A 20 napos próbaverzió igényléskor bekért és kezelt adatok a következők: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, céghez kötődő adatok. Az adatokat saját hírlevél küldéséhez, kérdőívezéshez felhasználhatja a Szolgáltató, melyről jelen ASZF-ben megfogalmazottak szerint leiratkozhat a Felhasználó.

 

 1. Extra szolgáltatások

A szerződésben meghatározott szolgáltatás előfizetési díján felül kért feladatokat Szolgáltató külön díjazás fejében ellátja a Felhasználó helyett, amelyek külön megállapodás tárgyát képezik, és semmilyen formában nem érintik az ezen ASZF-ben szabályozott kérdéseket.

Melyek az alábbiak lehetnek:

 

 1. A szerződés időtartama és megszüntetése

A szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A szerződést bármely fél 30 napos felmondási idővel írásban, indoklás nélkül felmondhatja.

A Felek azonnal felmondhatják a szerződést, ha a nem tesznek eleget az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeiknek, vagy a szerződés bármely pontját megszegik.

A Szolgáltató a szolgáltatás megszüntetésére, korlátozására különösen az alábbi okok miatt jogosult:

A felmondásról szóló nyilatkozatot Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. Abban az esetben, ha a Felhasználó által megadott e-mail cím nem érhető el és a Szolgáltatónak nem áll rendelkezésre egyéb Felhasználói elérhetőség, akkor a Szolgáltató általi első felmondási kísérlet tekintendő a felmondás napjának.

 

 1. Szerződésszegés és kötbér

Amennyiben a Felhasználó a Szoftvert jelen ASZF-ben meghatározott feltételek megszegésével használja, vagy hasznosítja, és erről a Szolgáltató tudomást szerez, a Felhasználó szerződésszegési kötbér fizetésére köteles a Szolgáltató részére, a Szolgáltató első írásbeli felszólítását követő legkésőbb 8 napon belül. A kötbér mértéke a szerződésszegő magatartás fennállásától kezdve a jogsértés napján a szolgáltatás aktuális árának ötvenszerese. A kötbér megfizetésének határidejét a Szolgáltató határozza meg a Felhasználónak címzett, kötbér fizetésére felszólító levelében, amely nem hosszabb, mint 8 munkanap. Szolgáltató továbbá jogosult a kötbéren felüli tényleges kárainak érvényesítésére is, a Polgári törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezései alapján.

Amennyiben a Felhasználó a Szoftvert módosítja, vagy más szerződésszegő – azaz: jogellenes - magatartást tanúsít vagy a Szolgáltatónak kárt okoz, vagy a Szolgáltató jó hírnevét, becsületét sérti, úgy a Szolgáltató javára kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a szerződésszegő magatartás megkezdése napján a szolgáltatás aktuális árának ötvenszerese. A Szolgáltató továbbá jogosult a kötbéren felüli tényleges kárainak érvényesítésére is, a Polgári törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezései alapján. Szolgáltató saját maga jogosult abban dönteni, hogy a fenti jogsértések elkövetőjével szemben valamennyi kötbért követeli-e. A kötbér megfizetésének határidejét a Szolgáltató határozza meg a Felhasználónak címzett, kötbér fizetésére felszólító levelében, amely nem hosszabb mint 8 munkanap.

 

 1. Hardver és Szoftver feltételek bemutatása

Az emid.hu szolgáltatása webes, internet kapcsolatot igénylő szolgáltatás.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 

Szolgáltatás igénybevételének feltételei a következők:

 

 1. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, számítógépes vírus, számítógépes illegális betörés, stb.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat. A tájékoztatás a Szolgáltató weblapján, vagy Felhasználó által megadott e-mail címre küldött értesítés formájában történik.  Szolgáltató tájékoztatásában köteles felhívni a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítása ellen 3 napon belül nem él ellenvetéssel, abban az esetben az ÁSZF módosítása általa elfogadottnak tekintendő.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződő felekre illetve a jelen ÁSZF által érintett szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

Amennyiben jelen megállapodás valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a megállapodás egészének érvényességét nem érinti.

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás közt békés úton kísérlik meg rendezni.

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt email címek: a Szolgáltató részéről az info@emid.hu, a Felhasználó részéről pedig a honlapokon leadott Megrendelésen kapcsolattartóként megadott e-mail-cím. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő email címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

A Felhasználó – ettől eltérő írásbeli jognyilatkozata hiányában – kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató referenciaként megjelenítse a www.emid.hu weboldalon a Szerződő vagy termékének nevét vagy logóját.

 


© 2014 Emid.hu Minden jog fenntartva. ASZF Adatkezelési tájékoztató